من از یک شکست عاشقانه برمیگردم...

وقتی من رفتم و تو انحنای ِ روحت خیلی خیلی درد گرفت باید جنگل

بودن رو تجربه میکردی که پاییز و زمستون با همه ی زجری که میکشه

هنوزم جنگله و روحش زندس...گاهی وقتا حتی خودتو با یکی دیگه

اشتباه میگیری...این اسمش مازوخیسته...من نمیخوام روح کسایی

رو که دوسشون دارم عذاب بدم...

کاش سالها به عقب برمیگشتم...سالهای تاکنون....

+ تاریخ | یکشنبه دهم مرداد ۱۳۸۹ساعت | 20:14 نویسنده | نیلوفر |